Byggesager

Byggesager

Ved byggesager skal bestyrelsen for grundejerforeningen have tilsendt tegninger og evt. beskrivelser af byggeforslaget.


Materialet bedes sendt elektronisk til bestyrelsens fælles emailadresse,  bestyrelsen@graastensvaenge.dk.


Årsagen er, at bestyrelsen skal varetage servitut af 31.oktober 1931 som er tinglyst på alle matrikler inden for grundejerforeningen.


Det gælder for alt byggeri, da servitutten ikke nævner undtagelser for nogen form for byggeri.


Bestyrelsen udfærdiger herefter en udtalelse med bestyrelsens vurdering af byggeforslaget i forhold til servitutten. Udtalelsen sendes til ansøger/bygherre med kopi til Allerød Kommune. Naboer og andre påtaleberettigede kan også få tilsendt kopi, hvis bestyrelsen vurderer, at de bør orienteres.


I nogle sager, kan det være nødvendigt at udmelde arkitekt. Arkitektudmelding er fordyrende for ansøgeren/bygherren og i mange tilfælde overflødig. Derfor indgår det i bestyrelsens udtalelse, om bestyrelsen mener, at det er nødvendigt at udmelde arkitekt eller ej.


Bestyrelsens holdning er ingen hindring for at ansøger/bygherre kan insistere på, at der udmeldes en arkitekt, som godkender bygningstegningerne jf. servitutten.   


Udtalelsen vil ligeledes indeholde bestyrelsens vurderinger og bemærkninger om de øvrige punkter i servitutten.


Servitutten er desværre ikke  entydig. Særligt formuleringen ”….ubehageligt skue og ulempe på anden måde…” har ved enkelte komplicerede byggesager givet anledning til diskussioner og konflikter. For at afhjælpe dette har bestyrelsen fået et af landets største og mest annerkendte advokatfirmaer til at fortolke dette afsnit af servitutten, og denne fortolkning vil indgå i bestyrelsens arbejde.


Bestyrelsen kan give dispensationer i mindre væsentligt omfang, og servitutten åbner mulighed for at huse kan bygges sammen. Derfor mener bestyrelsen, at det er acceptabelt, at der kan bygges tættere end 2,5 m fra naboskel hvis og kun hvis den/de berørte naboer er villige til at give skriftlig accept af det i den konkrete byggesag.


Til alle andre skel end naboskel giver bestyrelsen ikke dispensationer. Her gælder fortsat, at alt hvad enhver type bygning består af skal være minimum 2,5 m fra skel. I modsætning til bygningsreglementet nævner servitutten ikke undtagelser for særlige typer bygninger eller særlige typer bygningsdele.


Bestyrelsens udtalelse er ikke en byggetilladelse. Før selve byggeriet kan starte skal Allerød Kommune behandle byggesagen.


At udmelde

arkitekt

Ved komplicerede eller potentielt konfliktfyldte byggesager bør der udmeldes arkitekt. Det betyder, at bygherre får en uafhængig tredje part til at vurdere projektet.