Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er sammen med foreningens vedtægter grundejerforeningens højeste myndighed.  Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen  med mindst 14 dages varsel direkte til medlemmernes adresser. Den udsendte indkaldelse skal indeholde dagsorden en for generalforsamlingen og indkommende forslag.


Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i marts eller april måned. På denne generalforsamling anvendes følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til  godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Vedtagelse af foreningens budget for det kommende år.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af to suppleanter.
 8. Valg af  to revisorer og en revisorsuppleant.


  Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest den senest den  15. februar.


  Se referater og regnskaber for de enkelte år i menuen. Dato for den ordinære generalforsamling annonceres samme sted. Læs også foreningens vedtægter.